+381 62 664 981 info@vizido.rs
Posebna novčana naknada

27 Jun 2023

KO OSTVARUJE PRAVO NA POSEBNU NOVČANU NAKNADU?
Pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.

IZNOS POSEBNE NOVČANE NAKNADE:
Mesečni iznos posebne novčane naknade je 13.454,00 dinara. Ovaj iznos se usklađuje na način propisan za usklađivanje najniže penzije u osiguranju zaposlenih, odnosno u aprilu i oktobru.

OSTVARIVANjE PRAVA
O pravu na posebnu novčanu naknadu odlučuje centar za socijalni rad na teritoriji na kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište. Centar za socijalni rad utvrđuje da li roditelj najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete kao i da li je dete korisnik prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

KOJA SU DOKUMENTA POTREBNA ZA OSTVARIVANjE PRAVA?
1. zahtev
2. kopija lične karte i lična karta na uvid
3. dokaz da podnosilac zahteva nije u radnom odnosu – uverenje nacionalne službe za zapošljavanje ili radna knjižica
4. uverenje RF PIO da podnosilac zahteva nije ostvario pravo na penziju

Može da vam bude zanimljivo: